Zorgpaden

Wat zijn zorgpaden?

Door de zorgverleners van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (MCH-S) zullen zorgpaden (zorgprogramma’s) worden ontwikkeld. Deels zal daarbij gebruik worden gemaakt van elders reeds ontwikkelde en toegepaste zorgpaden, deels zullen de zorgpaden onder eigen beheer worden ontwikkeld. Dat sluit aan bij de wens van zorgverzekeraar Menzis om regionaal en lokaal ketenzorg te kunnen inkopen.  

We ontwikkelen aandoeningsgerichte zorgpaden, zoals:

 • Hartfalen
 • Houdings- en Bewegingsapparaat (HBA)
 • Gezamenlijk spreekuur dermatologie
 • Oncologie
 • Hoofdpijn

Ook willen we doelgroepgerichte zorgpaden worden ontwikkeld; doelgroepen kunnen zijn:

 • kwetsbare ouderen 
 • kinder- en jeugdzorg
 • patiënten binnen de GGZ
 • verstandelijk gehandicapten
 • patiënten met neurologische aandoeningen.

Voorts willen we ‘preventieprogramma’s (dus niet alleen secundaire of tertiaire preventie, maar ook primaire preventie) ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op:

 • leefstijlbeïnvloeding, gedragsverandering
 • sportbeoefening, beweging.

Bij een doelgroepgerichte benadering en bij ‘preventieprogramma’s' past het om een professional aan te stellen die als regisseur hulp verleent aan en contact onderhoudt met de bedoelde doelgroep, los van eventuele medische of sociale problemen. Deze zogenoemde ‘casemanager’ is niet medisch eindverantwoordelijk, maar wel in belangrijke mate organisatorisch verantwoordelijk. De casemanager vervult in de advisering en begeleiding van de patiënt / cliënt en zijn omgeving een cruciale rol. Diverse professionals kunnen case-manager zijn.